ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

www.gyogytornaszpest.hu WEBOLDAL ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA


amelyben a(z) Dr. Máté Egészségügyi Kft. - Gyógytornász (székhelye: 1239 Budapest Grassalkovich u. 198.), mint adatkezelő (a
továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) szerint tájékoztatja a www.gyogytornaszpest.hu weboldal (a
továbbiakban: weboldal) látogatóit és a weboldal szolgáltatásait igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek)
a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.


TARTALOM

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

2. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

3. ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

4. ADATFELDOLGOZÓK

5. A WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIKRŐL ÁLTALÁNOSAN

6. A WEBOLDALON ALKALMAZOTT ADATKEZELÉSEKRŐL ÁLTALÁNOSAN

7. A LÁTOGATÓK JOGAI

8. JOGORVOSLAT

9. JELEN TÁJÉKOZTATÓ ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZŐ MELLÉKLETEK1. Adatkezelő megnevezése

Név: Dr. Máté Egészségügyi Kft. - Gyógytornász
Cím: 1239 Budapest Grassalkovich u. 198.
E-mail elérhetőség: i Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Képviselő tisztsége: Gyógytornász
Adatvédelmi tisztviselő: Avtinet Szolgáltató Kft.


2. A tájékoztató célja

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóval ismerteti weboldala látogatóival a weboldalon végzett adatkezelés célját, valamint az adatkezelés
jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.


3. Adatkezelés szabályai


Az Adatkezelő, mint az weboldal üzemeltetője, tájékoztatja a weboldal látogatóit, hogy jelen weboldallal kapcsolatosan csak a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a(z) Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által a
weboldal üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése
megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 ( GDPR) rendeletébenmeghatározott értelmező
fogalommagyarázatokkal, mely fogalommagyarázatok jelen tájékoztató 1. számú mellékletében találhatók.

Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek érvényesülésére, az érintetti jogok
biztosítására. Eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa rendelkezései alapján
végez adatkezelést.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag akkor kezel, ha a törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa erre feljogosította valamint,
ha az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel. Az adatkezelések mindenkor megfelelnek a célhoz kötöttség
alapelvének, ez alapján az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatokat és azokat nem kezeli
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt az adatok törlésre kerülnek.

Adatkezelő jelen tájékoztató készítése, illetve adatkezelési tevékenységének kialakítása során az alábbi jogszabályi előírásokat vette
figyelembe:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésetekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
   adatvédelmi rendelet) ("GDPR");
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.");
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk");
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht.");

Az Adatkezelő jelen tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén módosítja, amelyről a Weboldalon való közzététellel
tájékoztatja a Látogatókat.


4. Adatfeldolgozók


A weboldal üzemeltetéséhez, illetve a weboldalon végzett egyes adatkezelési tevékenységekhez az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz
igénybe.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató
módosításával tájékoztatja a Weboldal látogatóit.

Az egyes adatkezelési tevékenységekhez igénybe vett adatfeldolgozókat jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 2. számú
melléklete tartalmazza.5. A weboldalonalkalmazott sütikről általánosan


Az Adatkezelő weboldalának használatához nem szükséges a weboldal látogatóinak személyes adataik megadása. Azonban a weboldal
böngészése során és azzal összefüggésben a weboldal elérhetővé tétele, a weboldalon keresztül használható szolgáltatások nyújtása és azok
javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai
célokból a weboldal végezhet adatgyűjtést.

Az adatgyűjtés a web-szerver által a Látogató számítástechnikai eszközére (pl.: számítógép, tablet, okostelefon) elhelyezett kis fájlok,
úgynevezett cookie-k (sütik) alkalmazásával történik. Ezekinformációkat tárolnak a Látogatóról, valamint a Látogató és a web-szerver
kapcsolatáról.

A sütik a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódnak a bennük beállított lejárati ideig. Különböző lejáratú sütik léteznek. Az
időleges vagy munkamenet sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Az állandó sütik a beállított érvényességük lejártáig
aktívak maradnak, feltéve, hogy azt a Látogató korábban nem törli.

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik nélkül a weboldal nem működhet, ezért ezek használatához nincs szükség a
Látogató hozzájárulására.
Az Adatkezelő a weboldalán alkalmaz ilyen sütiket.

A süti neve: munkamenet

Ezek alkalmazásáról a weboldalán a Látogatót előzetesen nem tájékoztatja.

Minden egyéb olyan süti alkalmazása esetén, amelynek célja vagy funkciója nem szorosan a weboldal működése - hanem egyéb
adatkezelési cél (pl. az analitikai, a közösségi média kapcsolat, harmadik fél, a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő, egyéb
marketing célú sütik) - előzetesen be kell szerezni a látogató hozzájárulását.
Az Adatkezelő a weboldalán ilyen sütiket nem alkalmaz.

Az Adatkezelő weboldalán statisztikagyűjtő alkalmazást használ.

A modul neve: JoomlaStats

Amely a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a HQSOFT Bt "kt. a.", 7030 Paks, Fecske u. 24. szoftvernek és azon keresztül az Adatkezelőnek, mint a weboldal tulajdonosának.


Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. Ezeket az
Adatkezelő nem kapcsolja össze az honlap-látogató által a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes
adataival, és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket,
de átállíthatók a böngésző beállításai úgy, hogy az utasítsa el az összes sütit, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer küld egyet. Ilyen beállítás
esetén a böngésző minden alkalommal felajánlja az elfogadás választásának lehetőségét. Előfordulhat, hogy bizonyos weboldal funkciók
vagy szolgáltatások sütik nélkül nem, vagy nem megfelelően működnek.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításai az alábbi linkeken érhetők el:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/search?q=sütik+engedélyezése
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Az Adatkezelő a süti-kezelését és az arról szóló tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálja, és fenntartja annak jogát, hogy az abban foglalt
rendelkezéseket bármikor módosítsa, illetve visszavonja.
Jelen weboldalon alkalmazott sütikről részletesen jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 3. számú mellékletben olvashat.6. A weboldalon alkalmazott adatkezelésekről általánosan


Az adatkezelő weboldalát elektronikus kereskedelemre nem használja.
Az adatkezelő weboldala marketingcélú megkereséshez adatokat nem gyűjt.
A weboldal az adatkezelő munkavállalójának üzemeltetésében, biztonságos szervereken üzemel.
A weboldalhoz az Adatkezelő illetékes munkavállalóin és a szervert üzemeltető szolgáltatón kívül más nem fér hozzá.
A weboldal html kódja az Adatkezelőtől független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás
esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső
szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának
megfelelően.
Az Adatkezelő kötelessége, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási szervek és egyéb hatósások, valamint a
NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek kérésére a megfelelő tájékoztatást, adattovábbítást, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátását megtegye.
Az Adatkezelő a fentiekben nem felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt, az adatok körét és a jogszabályi
hivatkozást megjelöli – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.
Jelen weboldalon alkalmazott adatkezelésekről részletesen jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 4. számú mellékletben olvashat.


7. A látogatók jogai


A weboldal látogatójának joga van:


a)
Tájékoztatást kapni (GDPR 13. cikk): tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatást kapni
a személyes adatainak kezeléséről; illetve amennyiben az nem érinti mások jogait hátrányosan, azokról másolatot is kérhet. Az ilyen irányú
kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, a személyazonosságának igazolását követően, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb
1 hónapon belül kötelesek az adatkezelő eleget tenni.

b) Személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapni (Info tv. 15§, GDPR 15. cikk):

  • a. Személyes adatai másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében),
  • b. Személyes adatai adatkezelésének célja,
  • c. Személyes adatai kategóriái,
  • d. Személyes adataival kapcsolatban automatizált döntéshozatallal,
   profilalkotással kapcsolatos adatok,
  • e. Személyes adatai adatátvétele esetén az adatok forrásra vonatkozó információk,
  • f. Címzettek, akik részére a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
  • g. Címzettek, akik részére harmadik országba személyes adatait továbbították vagy továbbítani fogják, illetve erre vonatkozógaranciákról,
  • h. Személyes adataival kapcsolatos érintetti jogokról információkat,
  • i. Információt a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának jog

c) Személyes adatai helyesbítéséhez (GDPR 16. cikk): a pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélkül helyesbítésre, kiegészítésre.

d) Személyes adatai töröltetéséhez (GDPR 17. cikk): indokolatlan késedelem nélkül, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

  • a. Nincs már szükség az adatra, az adatkezelés célja megszűnt;
  • b. Visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelés jogalapja megszűnt;
  • c. Tiltakozik az adatkezelés ellen;
  • d. Az adatkezelés jogellenes;
  • e. Jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges az adattörlés.

e) Az adatkezelés korlátozásához (GDPR 18. cikk): ha vitatja a személyes adatai pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes és ellenzi az
adatok törlését; ha már nincs szüksége az adatkezelőnek a személyes adataira, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;


f)
Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonni (GDPR 7. cikk): a visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt
történt adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az adatkezelő hivatalos e-mail címén. A
hozzájárulás visszavonását követően az adatkezelés megszüntetése a technikai átfutási időt követően történik.

g) Az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk): abban az esetben, ha az adatkezelés automatizált módon történik az érintett által az
adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat joga van megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, azokat más
adatkezelőhöz továbbítás céljából, illetve kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag
megvalósítható).


h)
A tiltakozáshoz (Info tv. 21.§, GDPR 21. cikk): bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen valamely saját helyzetével
kapcsolatos okból. Ilyen esetben a személyes adatait az adatkezelő nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


i)
Az automata döntéshozatal és profilalkotás ellen tiltakozni
(GDPR 22. cikk): joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált
adatkezelésen, ideértve a profilalkotáson is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:

  • a. a Látogató és az adatkezelőközött lévő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
  • b. Jogszabály lehetővé teszi,
  • c. Ehhez kifejezetten hozzájárul.

A fent említett a. és c. esetekben jogosult:

  • Emberi beavatkozást kérni,
  • Álláspontját kifejezni,
  • A döntéssel szemben kifogást benyújtani.

j) A felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (GDPR 77.cikk): Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu,
telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Amennyiben a Látogató külföldi
állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

k) Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz (GDPR 78.): amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3
hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy lehetősége van bírósághoz fordulni.

l) Adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz (GDPR 79. cikk): A hatósági eljárástól és más eljárásoktól
függetlenül bírósághoz fordulhat az Adatkezelő és Adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/Adatfeldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság
előtt. A pert a tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is megindíthatja.

m) Kártérítéshez és sérelemdíjhoz (GDPR 82. cikk): jogai megsértése esetén sérelmi díjként. Az okozott vagyoni és nem vagyoni
károkért az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelős. Több Adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között
pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az Adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól
vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok, illetve az adatfeldolgozói szerződésben foglaltak ellen. Az Adatkezelő mentesül a kár
és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.8. Jogorvoslat


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: http://www.naih.hu
Bírósági jogérvényesítés
A Látogató jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az
érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
9. Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képező mellékletek

1. sz. melléklet - Fogalom meghatározások


A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal, így különösen:

  • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetesszemély;
  • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
   fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
   vonatkozó következtetés;
  • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
   félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a
   kezelt adat törlését kéri;
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy
   másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
   meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen
   gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
   hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
   megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
   alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés
   alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
  • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem
   azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az
   állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
   részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
   állampolgárával azonos jogállást élvez;
  • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
  • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,
   megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
  • Adatkezelés korlátozása: a tárolt adatzárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölésével;
  • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül
   többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további
   információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
   természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
  • Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai
   eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az
   arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
  • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a
   személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
   uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
   közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
   szabályoknak;
  • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az
   érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
   irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely
   természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
   helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
   vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
  • Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres
   gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő Társaságokat és egyesületeket is;

Amennyiben a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen tájékoztató megalkotásakor az Infotv. és a GDPR) fogalommagyarázatai
eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor jogszabály által meghatározott fogalmak irányadók.

2. sz. melléklet - A Weboldal adatfeldolgozói

Adatfeldolgozó neve: HQSoft Bt
Adatfeldolgozó címe: 7030 Paks, Fecske u. 24.
Adatfeldolgozó által megismerhető adatok: weblap készítés (#A-19537) - Érintett: Közétett fénykép;

3. sz. melléklet - A weboldalon alkalmazott sütik megnevezése és főbb ismérveik


1. A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges, a látogató hozzájárulása nélkül alkalmazható sütik

A süti neve: munkamenet
A süti fajtája: munkamenet (session)
Az adatkezelés célja: honlap zavartalan működése
Az adatkezelés jogalapja: a 2002/58/EK irányelv 5.cikk(3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések.
A kezelt adatok forrása: érintett
A kezelt adatok köre: azonosíthatatlan adatok
Az adattárolás időtartama: az oldal bezárásáig

2. A weboldal működéséhez nem elengedhetetlenül szükséges, a látogató hozzájárulásával alkalmazható sütik

Az Adatkezelő nem alkalmaz ilyen típusú sütit.

3. Harmadik személyek által alkalmazott, a látogató hozzájárulásával alkalmazható sütik

Az Adatkezelő nem alkalmaz ilyen típusú sütit.


4. sz. melléklet -
A weboldal egyes adatkezeléseinek megnevezése és főbb ismérveik


Honlap/Honlapüzemeltetés/Fénykép közzététele a honlapon (#A-19537)


Az adatkezelés célja: A gyógytornász és tevékenysége bemutatása
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)
A kezelt adatok forrása: Érintett
Az érintettek és a kezelt adatok köre: Érintett: Közétett fénykép;
Adattovábbítás címzettjei: nincs
Az adattárolás időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, GDPR 7. cikk (3); - A honlap megszűnéséig vagy újratervezéséig
Adattárolás módja: elektronikusa

 
futár rendelés