Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató
Egészségügyi Szolgáltatást nyújtó Gyógytornász tevékenysége során megismert
személyes adatok kezeléséről és védelméről

Jelen tájékoztató a(z) Dr. Máté Eü. Kft. (Egészségügyi Szolgáltató neve) Máté Attila (gyógytornász neve) gyógytornászi tevékenysége során ellátott páciensek, betegek, kezeltek, munkavállalók, és magánszemélyek (együttesen: érintettek) személyes és egészségügyi adatainak kezelésére vonatkozik. Az adatkezelés során az érintettek azonosítására szolgáló adatokat, illetve az egészségi állapotukkal kapcsolatos információkat rögzítjük, tároljuk, rendszerezzük, lekérdezzük és szükség esetén az ellátásukkal összefüggésben továbbítjuk vagy töröljük. A tájékoztatóban foglalt tudnivalók az Ön helyett, illetve az Önnel együtt jogszerűen tájékoztatható, illetve nyilatkozni jogosult személyekre is vonatkoznak (pl. ilyen személy az erre meghatalmazott hozzátartozó, illetve gyermek ellátása esetén a szülő).
Az Egészségügyi Szolgáltatás során (akár közfinanszírozott egészségügyi ellátás keretén belül akár kívül történik) az adatok kezelésének céljait és eszközeit az adatkezelő határozza meg, az erre vonatkozó döntéseket ő hozza meg, ő ellenőrzi az adatkezelési folyamatokat, a felelősség is őt terheli.
Az adatkezelő:
(Cégnév):
Dr. Máté Eü. Kft.
Székhely címe:
1239 Bp. Grassalkovich út 196-198.
Telefon: + 36 30/645-56-75
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlapcím: www.gyogytornaszpest.hu
Facebook elérhetőség: Gyógytornász Pest

Személyes adatot kezelni, valamint továbbítani csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében lehet!

Adatkezelési ügyben az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat, akinek elérhetősége:
Máté Attila
e-mail: mateatti27@ gmail.com

Az adatkezelés tervezett célja
Az érintettek (az adatkezelővel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igényben vevő természetes személy, függetlenül attól, hogy beteg-e vagy egészséges) számára, akár kérelemre vagy jogszabályi előírás alapján végzett kezelés, melyek:
minden olyan tevékenység, amely célja az egészség megőrzésére,
a megbetegedések megelőzése
korai felismerése, megállapítása, gyógyítása
a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása
az érintett közvetlen vizsgálatára
kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára
mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozása
speciális oktatási, nevelési és fejlesztési cél
A fenti célok mind az érintettek szakszerű, egyénre szabott, megfelelő ellátását szolgálják.

A kezelt adatok köre
Az érintett (gyógy) kezelésével kapcsolatos tevékenységet végző személy a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel egészségügyi adatot. Így az egészségügyi ellátáshoz szükségesnek vélt személyes adatok, illetve bármely olyan rögzített vagy azokból következtetett egészségügyi adat, ami szükséges lehet az érintett ellátása során. Az adatkezelés során vizsgált, mért, illetve származtatott vagy következtetett adatokat is tárolhatunk, valamint korábban keletkezett, a múltból származó adatokat is kezelünk. Szakmailag indokolt esetben az érintett előzetes tájékoztatása után, az őt nem sértő módon a szolgáltató rögzíthet hang, kép, illetve videó felvételt is. Az érintett ellátásához tartozó ápolási dokumentációk és a különféle vizsgálati leletek is a kezelt dokumentáció részét képezhetik. A jogszabály által előírt adatok kezelésén túl a páciens ellátásához szükséges lehet szakmai szabályok által meghatározott egyéb adatok kezelése is, melyek nem sérthetik a páciens személyiségi és betegjogait. Az érintettekkel némely esetben elektronikus úton is történhet adat átadás, illetve fogadás (pl. e-mail), amik tartalma a betegdokumentációban rögzítésre kerülhet.
Az államilag finanszírozott ellátásokkal kapcsolatban a pácienseink egészségügyi adatait a páciensek Társadalombiztosítási Azonosító Jeléhez (TAJ-szám) kapcsoljuk.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és forrása

Személyes adatok megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Az adatok forrása
1. Az érintett kezelt személyes adatai: viselt családi és utónév, születéskori név, nem, születési hely és idő, anya leánykori családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására. Az igényelt szolgáltatáshoz kapcsolódóan szükséges lehet még a következő adatok ismeretére: állampolgársága, családi állapota, személyigazolvány száma vagy útlevél száma vagy egyéb azonosítót tartalmazó okmány száma, foglalkozása, közgyógy igazolvány száma /kelte, lejárati ideje/, EU kártya száma, illetve a törvényes képviselőjének adatai. Azonosítás, törvényi előírás alapján,
számlázás 1997. évi CLIV. tv. 136. § (2) az egészségügyről,
1997. évi XLVII. Tv. 3. §, 29. § az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről 4. sz. melléklet C), 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről 4.sz. melléklet, GDPR 6. cikk (1) a)
2017. évi CXXVII. tv. 169. §. e), 2000. évi C. tv. 167.§. az érintett ellátásának időtartamáig, az adott adat felvételét követő legalább 30 év, zárójelentések az adatok felvételétől számított legalább 50 év,
1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
számla esetében 8 év (2000. évi C. törvény 169.§.) Érintett vagy törvényes képviselője
2. Az érintett kezelt egészségügyi adatai: ismert kórelőzmény, esetleges, ismert betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja, vizsgálatok időpontja, vizsgálatok eredménye, elvégzett kezelések ideje, elvégzett kezelések eredményei, kockázati tényezők, gyógyszerérzékenység, allergiák, gyógyszeres terápiák, kapott védőoltások, az egyes ellátásokról kapott tájékoztatás, illetve az ellátásokba való beleegyezés vagy visszautasítás ténye és időpontja, az elvégzett alkalmassági vizsgálatok eredményei, az egészségi állapotot és ellátását befolyásoló egyéb körülmények (pl. szociális körülmények, családi körülmények, sport tevékenység, stb), táppénzes nyilvántartás, egészségügyi ellátását érintő korábbi jognyilatkozatai, egészség megőrzés, egészség javítás, fenntartásának előmozdítása, a páciens eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése állapotának nyomon követése, betegutak elemzése, az ellátás minőségbiztosítása, a betegjogok érvényesítése, illetve szükséges esetben népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele.
Megelőző céllal és orvosi diagnózis felállítása céljából
Egészségügyi kezelés nyújtása céljából
Egészségügyi és szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges adatszolgáltatás céljával (pl. társadalombiztosítás) 1997. évi CLIV. tv. 26.§ (2) a)-d), 136. § (2) az egészségügyről,
1997. évi XLVII. törvény 4., 29. § (4) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről 4. sz. melléklet C), 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről 4.sz. melléklet
GDPR 9. cikk (2).1.h
az érintett ellátásának időtartamáig, az adott adat felvételét követő legalább 30 év, zárójelentések az adatok felvételétől számított legalább 50 év,
képalkotó diagnosztikai felvételek, ha 2012. január 1. előtt készült 30 év, képalkotó diagnosztikai felvételek, ha 2012. január 1. után készült 10 év,

1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
Érintett vagy törvényes képviselője, más egészségügyi szolgáltató, nyilvántartási rendszer
3. Az érintett kezelt különösen érzékeny egészségügyi adatai: némely esetben a páciens megfelelő ellátásához szükséges módon és mértékben rögzítésre kerülhetnek különösen érzékeny egészségügyi adatok (pl. szenvedélybetegség, pszichiátriai betegségek stb.) páciensek szakszerű, egyénre szabott, megfelelő orvosi ellátását szolgálják Hozzájárulás
(GDPR 6. cikk a) pont), 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Hozzájárulás visszavonásáig Érintett vagy törvényes képviselője
4. A páciens e-mail-je vagy az általa megadott egyéb elérhetőség Kapcsolattartás Hozzájárulás (GDPR 6. cikk a) pont) Hozzájárulás visszavonásáig Érintett
5. Azonosításra alkalmatlan módon Statisztikai céllal továbbá
oktatásra, képzésre való alkalmasság megállapításához
Egészségügyi szakemberképzés céljával
Különböző hatságok eljárásai esetén (pl. bírósági eljárás) 1997. évi XLVII. törvény 4. § az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, Bármeddig Érintett 
Az adatokhoz való hozzáférés
Az Érintettek személyes adataihoz az Adatkezelő, illetve az általa foglalkoztatott vagy megbízott adatfeldolgozók férhetnek hozzá, a feladataik ellátása érdekében kizárólag olyan mértékben, ami ez a tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat az Adatfeldolgozó csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személy(ek) számára, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt a törvény elrendeli. Az egészségügyi dolgozó helyettesítése esetén, ha az érintett helyettestől veszi igénybe az ellátást, akkor a helyettes is hozzáférhet az adatokhoz (pl. helyettesítő).

Az adatkezelést a következő jogszabályok alapján tesszük
Az Egészségügyi Szolgáltatónak, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretén belül, mint az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak – adatkezelőnek-, a személyes és az egészségügyi adatok kezelése jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a jogszabályban meghatározott adatkezeléshez nem szükséges az érintett írásos hozzájárulása. Az irányadó jogszabályok:
Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbiakban GDPR.
Infó tv., az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény
1997. évi XLVII. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény (Eüak.),
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.)
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről
11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről
20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről
az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltatnak, mint adatkezelőnek, a személyes és az egészségügyi adatok kezelése nem jogszabály által előírt kötelezettsége, a jogszabályban meghatározott adatkezeléshez szükséges az érintett írásos hozzájárulása. Az irányadó jogszabályok:
A GDPR 6. cikk (1) a bekezdés alapján – hozzájárulás
A GDPR 6. cikk (1) b bekezdés alapján – szerződés teljesítése

Egyéb irányú, NEM az alapellátáshoz kapcsolódó, eltérő adatkezelés esetén azonban, némely esetben kérhetjük az érintett írásos hozzájárulását is. Ekkor az adatokat az írásos hozzájárulásban meghatározott cél szerint és a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Gyermek, illetve 14-18 év közötti kiskorú érintett esetén a hozzájárulás joga a szülőt, törvényes képviselőt vagy gyámot illetik meg, hacsak betöltött 16 éves kortól az érintett ezt nem zárja ki. Cselekvőképtelen, gondnokság alatt álló személy esetén fenti jogok a szülőt, törvényes képviselőt vagy gyámot illetik meg.

Az adattárolás módja, eszközei és védelme

A kezelt személyes adatokról papír alapon és elektronikus adattárolóban is vezetünk nyilvántartást.

A papír alapú nyilvántartás hagyományos kartotékrendszerben, az érintettek személyes mappájában történik. A kartotékokat zárható szekrényben tároljuk és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok tárolásáról.

Elektronikus nyilvántartásra a saját számítógépeinkre telepített, számítógépeinken futtatott ___________________ szoftvert használjuk. A szoftver biztonsági belépési kód használatával védett, az adatokat csak az arra jogosultak kezelhetik. A szoftver a gyártója nyilatkozata alapján megfelel a GDPR követelményeinek. A szoftverről ______________ (napi/havi/évi) időközönként külső tárolóra készítünk biztonsági mentést. A külső tároló jelszóval védett, a tárolót zárt szekrényben őrizzük.

Jogszabályi előírás, hogy a papíralapú dokumentációt és a számítógépen rögzített személyes és különleges adatokat, amennyiben céljukat betöltötték, továbbá jogszabály által előírt tárolási idejük megszűnt, további felhasználásuk megakadályozása érdekében felismerhetetlenné kell tenni (papíralapú adathordozó megsemmisítése, számítástechnikai adathordozóból a személyes adatok törlése). Az ellátás során keletkezett hibás vagy rontott, vagy egyéb okból feleslegessé vált iratokat, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak nálunk tilos a papírkosárba dobni! Biztonságosan semmisítjük.

Egyéb adatkezeléssel érintett nem egészségügyi adatok megőrzési ideje
- nem egészségügyi adatokat tartalmazó elektronikus levelek legfeljebb 5 év,
- adatkezelői nyilvántartás a kezelt adat törlését követő 10 év,

Személyes adatok továbbításainak egyéb címzettjei, jogalapja
Az Adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt adatokat más állami szervek számára, a vonatkozó jogszabályok szerint.
Így pl: (amelyik adattovábbítás az Ön tevékenységére nem jellemző, azt törölje!!)
Sorsz. Továbbított adatok Továbbítás jogalapja Továbbítás célja Címzett
1. Személyazonosító adatok és egészségügyi adatok az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. XLVII. Törvény 35/B.§-35/K.§. az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
az érintett egészségi állapotának nyomon követése Állami Egészségügyi Ellátó Központ által üzemeltetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
2. Személyazonosító adatok és egészségügyi adatok a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 81. §, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. XLVII törvény 22.§ Társadalombiztosítási ellátás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
3. Név, cím az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. §. e), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §. NAV által előírt adatszolgáltatás, számla kiállítása esetén Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV)
4. Személyazonosító és egészségügyi adatok
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 23.§ (1) a), b), d), g)  feladati ellátásához és kérelmére bíróság, nyomozó hatóság, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat, szabálysértési hatóság és közigazgatási hatóság
5. Személyazonosító adatok 8 napon túl gyógyuló sérülésről mely feltételezhetően bűncselekményből származik az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 24. § Bűnmegelőzés Rendőrség
6. Személyazonosító és egészségügyi adatok
személyazonosításra alkalmatlan módon-hozzájárulás nélkül/ személyazonosításra alkalmas módon-hozzájárulással
születésnél a gyermek szülei -elhalálozásnál az életben lévő házastárs, bejegyezett élettárs személyi azonosító adatai az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 20. § statisztika Központi Statisztikai Hivatal
7. Az érintett kérelmében megjelölt adatok Hozzájárulás
(GDPR 6. cikk a) pont) Kérelemben megjelölt céllal Kérelemben megjelölt címre

Amennyiben egy egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére.

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató feladatait más szolgáltató veszi át, akkor az utolsó 10 évben keletkezett adatok kerülnek átadásra az új szolgálatnak.

Az egészségügyi szolgáltató jogutóddal történő megszűnése esetén a továbbiakban a jogutód minősül adatkezelőnek, jogutód nélküli megszűnéskor az adatok a Kormány által kijelölt illetékes állami szervnek kerülnek átadásra. (Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK), Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 6-8., Központi ügyintézés helye: 1065 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 57. II-es bejárat 3.em., Postacím: 1365 Budapest, Pf. 646., Tel.: +36 1 9202 700; +36 80 620 055 (zöld szám), központi elektronikus levélcím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Adatok továbbítása
Az Adatkezelő a kötelezettségek teljesítése céljából az érintett személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint- külső adatfeldolgozó (könyvelő, informatikus, stb…) számára is átadhatja. Erről az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő nevében és az általa meghatározott módon végezhet különböző adatkezelési feladatokat.

Adatfeldolgozóink, aki(k) az Adatkezelő nevében és megbízásából személyes adatot kezelnek:

Helyettesítés esetén a helyettes orvos
Beutaló orvos, szakorvos, háziorvos,
A NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelő) kijelölése alapján:
Név:…...............................................................................
cím:…................................................................................
cégjegyzékszám: …............................................................
Az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) által üzemeltetett EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) mint kötelezően igénybe veendő adatfeldolgozó, aki a gyógyszerrendelések és elektronikus beutalókat kezeli.  (www.eeszt.gov.hu)
Az egészségügyi adatok nyilvántartására szolgáló …......................................... szoftver* tulajdonosa, aki külön megbízásos számítástechnikai feladat (konverzió, távoli segítségnyújtás) elvégzésekor adatfeldolgozónak minősül:
Név:…................................................................................
cím:…................................................................................
cégjegyzékszám: …............................................................
Cégnév: Könyvelő Katalin
Elérhetőség: 1111 Számla, Szja u. 1. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tevékenység: könyvelői szolgáltatás
Az adatkezelő által megbízott logisztikai cég (cafetéria)*:
Név:…...............................................................................
cím:…................................................................................
cégjegyzékszám: …...........................................................
Az adatkezelő által megbízott külső informatikus *:
Név:…...............................................................................
cím:…................................................................................
cégjegyzékszám: …...........................................................
A szolgáltatónál használt levelezési rendszer* üzemeltetője:
Név:…...............................................................................
cím:…................................................................................
cégjegyzékszám: …...........................................................
A szolgáltatónál használt honlap üzemeltetője:
Név:…...............................................................................
cím:…................................................................................
cégjegyzékszám: …...........................................................
Tárhelyszolgáltató üzemeltetője:
Név:…...............................................................................
cím:…................................................................................
cégjegyzékszám: …...........................................................
Az adatkezelő bankszámlájátvezető bank* (munkabér utalás):
Név:…...............................................................................
cím:…................................................................................
cégjegyzékszám: …...........................................................
Külső üzemorvos*:
Név:…...............................................................................
cím:…................................................................................
cégjegyzékszám: …...........................................................
(*amennyiben van)
* A szolgáltató a Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi és –Szolgáltatási Feltételek az irányadók

Praxisunkban nem történik automata döntéshozatal.

Praxisunkban profilalkotás célja a páciensek megfelelő, személyre szabott ellátása érdekében történik. A készített profil segíti a kezelőorvost a megfelelő diagnózis felállításában, illetve a megfelelő kezelés terv elkészítésében. Ezek a profilok a kezelt egészségügyi és genetikai adatokból leszűrhető jellemzők alapján a páciensek állapotának elemzésére, illetve értékelésére készülnek, melyeket titoktartási kötelezettségünk és törvényi garanciák is védenek.

Az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban a következő jogok illetik meg
1. Hozzáférési, tájékoztatási és betekintési jog: (GDPR 13. cikk, 15.cikk)
Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót jelen dokumentum megtekintésével bármikor megismerheti, vagy a szolgáltatónál írásban kérheti e tájékoztató e-mail címére történő elküldését, illetve megtekintheti ezt a szolgáltató honlapján
továbbá kérelmezheti az Adatkezelőtől azt a szóbeli információt, hogy Önről milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, és hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat.
továbbá előzetes egyeztetést követően a szolgáltató Önről vezetett nyilvántartásába betekinthet, arról írásbeli másolatot kérhet
gyermek, illetve 14-18 év közötti kiskorú páciensek esetén fenti jogok a szülőt, illetve gyámot illetik meg, hacsak betöltött 16 éves kortól a páciens ezt nem zárja ki
betöltött 16 éves kortól a páciens írásban, két tanú jelenlétében meghatalmazhat más személyt, aki jogosult az adataival kapcsolatban a fenti jogok gyakorlására
cselekvőképtelen, gondnokság alatt álló személyek esetén fenti jogok a szülőt, illetve gondnokot illetik meg.
Ha Ön cselekvőképtelen állapotba kerülne, akkor az Ön által korábban meghatalmazott, illetve ennek hiányában az Ön törvényes képviselője jogosult az Ön adataival kapcsolatos fenti jogok gyakorlására.

 1. Helyesbítéshez való jog: (GDPR 16. cikk)
  kérelmezheti, valamely személyes adatának módosítását vagy javítását (pl. bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).
 2. Törléshez való jog: (GDPR 17. cikk)
  kérelmezheti személyes adatainak a törlését. A törlési kérelme abban az esetben kerül elutasításra, ha a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelez. Ilyen eset például az, ha az egészségügyi adatok tárolására vonatkozó határidő nem telt le. Megengedett törlés esetén a törléshez való jogot úgy kell biztosítani, hogy a kérdéses adat minden adattárolón törlésre kerüljön. Hiszen az adatok nem csak egy, hanem más adathordozón is tárolásra kerülhettek.
 3. Zároláshoz, korlátozáshoz való jog: (GDPR 18. cikk)
  kérelmezheti személyes adatainak zárolását, illetve, hogy csak bizonyos műveletek történhessenek adatival. A zárolás alatt adatai csupán tárolva vannak. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását, kivéve, ha ezt jogszabály nem korlátozza vagy tiltja.
  egészségügyi adatai zárolásának, illetve korlátozásának kérésekor az adatokat felvevő egészségügyi dolgozó jogosultsága eldönteni, hogy az Ön megfelelő egészségügyi ellátásához milyen adatok zárolása, illetve korlátozása engedélyezhető  5.Tiltakozáshoz való jog: (GDPR 21. cikk) tiltakozhat az Önre vonatkozó adatkezelés ellen, ha a személyes adatait nem az alapellátási tevékenység kapcsán kezelnénk.
  6. Hozzájárulás visszavonási jog: (GDPR 7. cikk)
  Az egészségügyi adatkezeléshez való hozzájárulását akkor vonhatja vissza, ha a továbbiakban nem vesz igénybe szolgáltatónknál ellátásokat, mivel a továbbiakban az adatszolgáltatás és adatkezelés elmaradása lehetetlenné tenné az Ön ellátását.
  Visszavonhatja korábban adott adatkezelési hozzájárulását, ha ez a korábbi adatkezelés szabályszerűségét nem érinti. A korábbi ellátásokra vonatkozó adatkezelési hozzájárulás nem érvényesíthető, ugyanis a korábbi adatainak kezelését csak a törvény által előírt megőrzési idő leteltével hagyhatjuk abba.
  7. Adathordozáshoz való jog: (GDPR 20. cikk)
  automatizált adatkezelés esetén kérelmezheti, adatai géppel olvasható formátumban történő kiadását, mely adatok kiadását nem korlátozhatjuk.

  8. Profilalkotásról vagy automata döntéshozatalról történő tiltakozás jog: 
  amennyiben adatkezelő rendszerünkben profilalkotás vagy automata döntéshozatal történik, úgy kérheti ennek egy ember általi felülbírálatát.

Amennyiben a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik valamelyikével élnének, úgy azt az elérhetőségünk valamelyikére eljuttatott írásbeli kérésük alapján áll módunkban teljesíteni. Ha jogszerű lehetőség van a kérés teljesítésére, akkor azt 25 napon belül teljesítjük. A kérés bonyolultsága miatti vagy egyéb indokolt esetben írásbeli értesítésünket követően ez a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatjuk. Kérését elutasító válaszunk esetén 30 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet az Ön lakó- vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéken.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés
Fentiek nem teljesülése vagy személyes adatai kezelésének jogsérelme esetén jogérvényesítésre keresse Adatvédelmi tisztviselőnket, illetve panaszt tehet a felettes hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tel: +36 (1) 391-1400

 
futár rendelés